in

WooCommerce Price History / Price Alert Notifications (drive.google.com)

Download Free

Biểu đồ đường lịch sử giá là một phần chính trong plugin của chúng tôi. Mỗi trang sản phẩm đều chứa biểu đồ về sự thay đổi giá theo thời gian cho từng loại trong ba loại giá: Hiện tại, Cao nhất, Thấp nhất và Trung bình.

Sortable Video Embed WordPress Plugin (drive.google.com)

WooCommerce PDF Invoice (drive.google.com)