in

SMIO WordPress API Complete Solution (drive.google.com)

Download Free

Chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn chỉnh để cấp quyền truy cập hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào trên blog WordPress của bạn thông qua API JSON / XML, với các cấp độ bảo mật khác nhau rất cao và toàn quyền kiểm soát trong mọi dịch vụ API và mọi phần tử dữ liệu trong dịch vụ.

Tích hợp đầy đủ với các trường tùy chỉnh nâng cao Miễn phí và Pro để xây dựng các API tùy chỉnh và rất năng động.

Giám sát kích thước yêu cầu API cho từng tài khoản bằng cách thống kê trực quan và kiểm soát kích thước yêu cầu cho phép.

Plugin đã sẵn sàng để phát triển Web và Di động và thiết kế Mẫu.

WooCommerce Case Correction | Miscellaneous (drive.google.com)

Plugin Woocommerce Gift Card (drive.google.com)